UUSIA MITTAUSMENETELMIÄ YLIJÄÄMÄMAIDEN KIERTOTALOUDEN TEHOSTAMISEEN

Maanrakentamisen yhteydessä syntyy maamassoja, joiden kierrätystä uusiin käyttökohteisiin on mahdollista tehostaa. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat selvittäneet uusia mittausmenetelmiä ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuuksien ja tilavuuksien määrittämiseen.

Tyypillisesti maa-aineksissa esiintyy haitta-aineena hiilivety pohjaisia tuotteita, kuten erilaisia polttoaineita ja öljyjä tai raskasmetalleja. CircVol-hankkeen puitteissa on maastossa ja laboratoriossa testattu spektroskopiaan perustuvia kameroita ja mittalaitteita, sekä kehitetty spektridatan käsittelyä pitoisuuksien mallintamiseen. Polttoaineilla pilaantuneiden kohteiden maaperän kunnostuksessa käytetään yleisesti aistinvaraista havainnointia sekä hiilivetyjen pitoisuuksia mitataan uuttomenetelmään ja fotoionisaatioon perustuvilla tekniikoilla. Näkyvän valon ja lähi- ja lyhyt aaltoisen infrapunaspektroskopiaan perustuvat maastokelpoiset mittalaitteet ovat yleistyneet ja keski- ja lämpöinfrapuna-alueen laitteista on kehitetty kannettavia malleja. Maastospektroskopian etuna olisi nopea mittausaika ja edullinen käytettävyys. Spektroskopian käytön tavoitteena käytännön työssä olisi laboratorioon menevien näytteiden näytteenoton ohjaaminen.

Laajemmalla kenttätutkimuslaitteistolla on mahdollista saavuttaa pilaantuneiden maiden kunnostuskohteissa useita hyötyjä. Kunnostettavan kohteen kartoitus voidaan tehdä tarkemmin ja nopeammin. Pilaantuneisuusalueen oletetut rajat löydetään lähes reaaliaikaisesti ja kohteen kunnostaminen voidaan aloittaa tarkemmin pilaantuneimmasta kohteesta käsin. Tällä toimintamallilla vähennetään mm. riskiä voimakkaammin pilaantuneen maa-aineksen leviämisestä ja sekoittumisesta puhtaampiin maa-aineksiin. Samaten voimakkaammin pilaantuneen maa-aineksen mahdollinen ympäristöriskiaika kohteessa lyhenee.

Kenttätutkimuslaitteilla saadaan mittaustulos laitekohtaisesti minuuteista kymmeniin minuutteihin -aikaikkunan sisällä. Nopeasti saatava mittaustulos mahdollistaa parhaimmillaan pilaantuneen maa-aineksen lastaamisen suoraan kuorma-auton lavalle, jolloin kentällä tehtävä välivarastointivaihe voidaan välttää kokonaan. Kuorma-auton kuljettaja saa lähtiessään pilaantuneisuustiedon mukaansa, jolloin maa-aineksen vastaanottaja voi vastaanottaa kuorman. Kentältä saatava mittaustulos ohjaa kuorman myös havaitun pitoisuustason mukaan oikeaan vastaanottopaikkaan. Kun kaivannon (kohteen) reunoista ja pohjalta otettujen näytteiden pitoisuudet on havaittu riittävän puhtaiksi, voidaan kohteen kaivanto sulkea alueelta pois nostetuilla, kenttätestein varmistetuilla, riittävän alhaisen pitoisuustason omaavilla mailla. Jotta riittävän puhtaustason todentava tarkkuus saavutetaan kenttäkäyttöisillä mittalaitteilla, olisi hyvä kerätä mittalaitteiden tarkkuudesta riittävän suuri otos laboratoriovertailua varten. Nykyisellään kunnostettavan alueen puhtaustaso on varmistettava laboratoriotuloksin, mikä osaltaan viivästyttää luvallisia kaivantojen sulkemisia.

Kenttäkäyttöisten lyhyt-aaltoisen infrapuna-alueen spektrometrimittauksilla saadaan alustavaa tietoa polttoöljyn ja dieselin määrästä.

Spektrimittauksista syntyviä aineistoja on käsitelty mm. Eigenvector-ohjelmistolla Oamkilla hiilivetyjen määrän arvioinnissa.

Oamkin laboratoriossa on testattu keski- ja lämpöalueen infrapunaspektroskopiaan perustuvaa polttoöljyn määrän arviointimenetelmää.

XRF-kenttämittarilla on mahdollista mitata maamassojen metallipitoisuuksia maasto-olosuhteissa ja siten ohjata laboratoriossa analysoitavien näytteiden ottoa.

Maamassakasojen tilavuuksien mittausta on kehitetty dronessa lennätettävästä kamera-aineistosta.

 

Jos kiinnostuit, tule kuuntelemaan lisää koemittauksista ja tuloksista 7.12.2020 webinaariin! Ilmoittaudu mukaan tästä

 

Kirjoittajat:

TkT Maarit Middleton, apulaistutkimusprofessori, työskentelee Geologian tutkimuskeskuksessa Tietoratkaisut yksikössä. Hänen erikoisalaansa ovat geodata-analyysi ja kaukokartoitus.

DI Jere Kangas, lehtori, työskentelee Oulun ammattikorkeakoululla Rakennus- energia- ja talotekniikan osastolla. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat vesitekniikka, vesirakentaminen, vesien suojelu, päällystetekniikka, jätehuolto ja kiertotalous.