Rakentamisen maa-ainesten hyödyntäminen sujuvammaksi – MASA 2.0

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) valmistelivat vuosien 2015−2018 aikana ehdotuksen uudeksi valtioneuvoston asetukseksi, joka koski maa-ainesjätteen hyödyntämistä maarakentamisessa (MASA-asetus). Ehdotuksen yleisenä tavoitteena oli rakentamisen ja vastaavan toiminnan yhteydessä syntyvän, jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen sekä maaperän stabiloinnin sideaineeksi soveltuvan jätteen hyödyntämisen turvallinen edistäminen. Ehdotus perustui ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintimenettelyyn jätteen käsittelyssä, vastaavalla tavalla kuten eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva valtioneuvoston asetus (843/2017, MARA-asetus).

Ehdotus MASA-asetukseksi perusteluineen lähetettiin lausunnoille joulukuussa 2018 ja siihen saatiin määräaikaan mennessä noin 50 lausuntoa, joissa asetusluonnokseen ehdotettiin tehtäväksi huomattavia muutoksia. Myös CirVol-verkosto antoi asetusluonnoksesta oman lausuntonsa. Lausuntopalautteen ja asetusvalmistelun aikana tunnistettujen, rekisteröintimenettelyyn liittyvien haasteiden johdosta ympäristöhallinnossa todettiin tarpeelliseksi pohtia muita sääntelyvaihtoehtoja, joilla rakentamisen maa-ainesten hyödyntämistä voitaisiin edistää.

Vuoden 2020 keväällä ympäristöhallinnossa tehtiin ehdotus aiemman MASA-asetusluonnoksen korvaavaksi lainsäädäntöratkaisuksi, joka perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) täydentämiseen rakentamisen maa-aineksia koskevilla yleisäännöksillä sekä niitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen laatimiseen. Uuden lainsäädäntöratkaisun tavoitteena on tukea kestävää maarakentamista ja kiertotalousliiketoimintaa tarkentamalla ylijäämämaiden hyödyntämisen pelisääntöjä sekä yhdenmukaistamalla ja sujuvoittamalla lupamenettelyjä.

Keskeisiä asioita tarkentuvassa ympäristönsuojelulaissa ovat pilaantumattoman maa-aineksen yksiselitteinen määrittely ja mahdollista haittaa aiheuttavien maa-ainesten tutkimusvelvollisuus sekä näiden kaivamista, hyödyntämistä ja välivarastointia koskeva ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyn on tarkoitus kattaa myös pilaantumattoman maa-aineksen välivarastointi sekä maaperän stabilointi jätteeksi luokiteltavilla sideaineilla. Uudella asetuksella tullaan säätämään räätälöidysti maa-aineksen tutkimisen, kaivamisen, hyödyntämisen ja sitä edeltävän välivarastoinnin sekä maaperän stabiloinnin tarkemmista edellytyksistä ja ilmoitusmenettelyn sisältövaatimuksista.

Uuden lainsäädäntöratkaisun valmistelu on parhaillaan käynnissä. Valmistelussa tullaan hyödyntämään myös CircVol-hankkeen aikana saatuja kokemuksia esimerkiksi suurivolyymisten materiaalivirtojen ja kiertotalouden piloteista. Lisäksi valmistelutyön aikana on tarkoitus kuulla laaja-alaisesti alan sidosryhmien näkemyksiä sääntelyratkaisun tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on saada uusi sääntelykokonaisuus voimaan keväällä 2022.

 

Jussi Reinikainen

Erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus