UUSIA MITTAUSMENETELMIÄ YLIJÄÄMÄMAIDEN KIERTOTALOUDEN TEHOSTAMISEEN

Maanrakentamisen yhteydessä syntyy maamassoja, joiden kierrätystä uusiin käyttökohteisiin on mahdollista tehostaa. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat selvittäneet uusia mittausmenetelmiä ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuuksien ja tilavuuksien määrittämiseen.

Tyypillisesti maa-aineksissa esiintyy haitta-aineena hiilivety pohjaisia tuotteita, kuten erilaisia polttoaineita ja öljyjä tai raskasmetalleja. CircVol-hankkeen puitteissa on maastossa ja laboratoriossa testattu spektroskopiaan perustuvia kameroita ja mittalaitteita, sekä kehitetty spektridatan käsittelyä pitoisuuksien mallintamiseen. Polttoaineilla pilaantuneiden kohteiden maaperän kunnostuksessa käytetään yleisesti aistinvaraista havainnointia sekä hiilivetyjen pitoisuuksia mitataan uuttomenetelmään ja fotoionisaatioon perustuvilla tekniikoilla. Näkyvän valon ja lähi- ja lyhyt aaltoisen infrapunaspektroskopiaan perustuvat maastokelpoiset mittalaitteet ovat yleistyneet ja keski- ja lämpöinfrapuna-alueen laitteista on kehitetty kannettavia malleja. Maastospektroskopian etuna olisi nopea mittausaika ja edullinen käytettävyys. Spektroskopian käytön tavoitteena käytännön työssä olisi laboratorioon menevien näytteiden näytteenoton ohjaaminen.

Laajemmalla kenttätutkimuslaitteistolla on mahdollista saavuttaa pilaantuneiden maiden kunnostuskohteissa useita hyötyjä. Kunnostettavan kohteen kartoitus voidaan tehdä tarkemmin ja nopeammin. Pilaantuneisuusalueen oletetut rajat löydetään lähes reaaliaikaisesti ja kohteen kunnostaminen voidaan aloittaa tarkemmin pilaantuneimmasta kohteesta käsin. Tällä toimintamallilla vähennetään mm. riskiä voimakkaammin pilaantuneen maa-aineksen leviämisestä ja sekoittumisesta puhtaampiin maa-aineksiin. Samaten voimakkaammin pilaantuneen maa-aineksen mahdollinen ympäristöriskiaika kohteessa lyhenee.

Kenttätutkimuslaitteilla saadaan mittaustulos laitekohtaisesti minuuteista kymmeniin minuutteihin -aikaikkunan sisällä. Nopeasti saatava mittaustulos mahdollistaa parhaimmillaan pilaantuneen maa-aineksen lastaamisen suoraan kuorma-auton lavalle, jolloin kentällä tehtävä välivarastointivaihe voidaan välttää kokonaan. Kuorma-auton kuljettaja saa lähtiessään pilaantuneisuustiedon mukaansa, jolloin maa-aineksen vastaanottaja voi vastaanottaa kuorman. Kentältä saatava mittaustulos ohjaa kuorman myös havaitun pitoisuustason mukaan oikeaan vastaanottopaikkaan. Kun kaivannon (kohteen) reunoista ja pohjalta otettujen näytteiden pitoisuudet on havaittu riittävän puhtaiksi, voidaan kohteen kaivanto sulkea alueelta pois nostetuilla, kenttätestein varmistetuilla, riittävän alhaisen pitoisuustason omaavilla mailla. Jotta riittävän puhtaustason todentava tarkkuus saavutetaan kenttäkäyttöisillä mittalaitteilla, olisi hyvä kerätä mittalaitteiden tarkkuudesta riittävän suuri otos laboratoriovertailua varten. Nykyisellään kunnostettavan alueen puhtaustaso on varmistettava laboratoriotuloksin, mikä osaltaan viivästyttää luvallisia kaivantojen sulkemisia.

Kenttäkäyttöisten lyhyt-aaltoisen infrapuna-alueen spektrometrimittauksilla saadaan alustavaa tietoa polttoöljyn ja dieselin määrästä.

Spektrimittauksista syntyviä aineistoja on käsitelty mm. Eigenvector-ohjelmistolla Oamkilla hiilivetyjen määrän arvioinnissa.

Oamkin laboratoriossa on testattu keski- ja lämpöalueen infrapunaspektroskopiaan perustuvaa polttoöljyn määrän arviointimenetelmää.

XRF-kenttämittarilla on mahdollista mitata maamassojen metallipitoisuuksia maasto-olosuhteissa ja siten ohjata laboratoriossa analysoitavien näytteiden ottoa.

Maamassakasojen tilavuuksien mittausta on kehitetty dronessa lennätettävästä kamera-aineistosta.

 

Jos kiinnostuit, tule kuuntelemaan lisää koemittauksista ja tuloksista 7.12.2020 webinaariin! Ilmoittaudu mukaan tästä

 

Kirjoittajat:

TkT Maarit Middleton, apulaistutkimusprofessori, työskentelee Geologian tutkimuskeskuksessa Tietoratkaisut yksikössä. Hänen erikoisalaansa ovat geodata-analyysi ja kaukokartoitus.

DI Jere Kangas, lehtori, työskentelee Oulun ammattikorkeakoululla Rakennus- energia- ja talotekniikan osastolla. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat vesitekniikka, vesirakentaminen, vesien suojelu, päällystetekniikka, jätehuolto ja kiertotalous.

Bioperäisissä kaasuissa potentiaalia kaupunkien hiilineutraaliuden edistäjänä

Jotta bioperäisten kaasujen käyttö laajenisi, kaupungeilta tarvitaan selkeä strategia ja systemaattista johtamista. Biokaasu on huomioitu pk-seudulla jo päästöttömien työmaiden Green Deal -linjauksissa.

Kaupunkien kiinnostus bioperäisiin kaasuihin perustuu kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja haluun tukea biokiertotalouden liiketoimintaa. Pääkaupunkiseudulla on ollut halua uudistumiseen, mikä on näkynyt kaupunkien strategioissa ja johtanut aktiivisuuteen monissa ilmastohankkeissa. Biokaasun tuotanto ja käyttö eivät ole kuitenkaan saavuttaneet vielä kovin vankkaa asemaa, trendinä on ollut pikemminkin sähköistyminen. Kaupungeilta vaaditaan selkeää strategiaa ja systemaattista johtamista bioperäisten kaasujen käytön edistämiseksi. Kaupungeilla olisi jo nyt mahdollisuus edistää esimerkiksi ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja rikkoa ennakkoluuloja biokaasua kohtaan. Pk-seudulla biokaasu on huomioitu mm. päästöttömien työmaiden Green Deal -linjauksissa, joita sovelletaan hankinnoissa.

Jotta biokaasulla voidaan liikuttaa kulkuneuvoja tai tuottaa kaupunkilaisille lämpöä, tarvitaan suuret määrät biojätteitä, sivuvirtamassoja. Kokonaiskuva pk-seudun biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä osin puutteellinen. CircVol-hanke on tehnyt biomassakartoituksen, joka kattaa koko Helsingin kaupungin ja valtaosan Vantaata. Myös Espooseen on suunnitteilla vastaavanlainen kartoitus.

Biokaasun käsittelyä pidetään erityisen sotkuisena toimintana. Kaasuteknologioihin yhdistetään myös turvallisuusriskejä, joita pystytään kuitenkin käytännössä hallitsemaan. Paikallisesti tuotetusta biokaasusta ovat pk-seudulla esimerkkeinä kaatopaikkojen metaanin hyödyntäminen ja erilliskerättävien biojätteiden mädätyksellä tuotettu kaasu. Suurimmat volyymit biokaasua syntyy HSY:n puhdistamolietteiden mädätyksestä. Biokaasuekosysteemin liiketoimintapotentiaaliin sisältyy kaasun lisäksi muitakin tärkeitä tuotteita, kuten mädätteestä valmistetut kasvualustat ravinteineen.

Piloteilla ponnistaen muutokseen

Lassila & Tikanojan, VTT:n ja Helenin Kaupunkijalostamo-hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2016, ja etenee pikkuhiljaa kohti konkretiaa. Tarkoituksena on tuottaa teollisuuden matala-arvoisista sivuvirroista raaka-aineita, ravinteita ja kemikaaleja sekä hyödyntää prosesseista syntyvät hukkalämmöt kaukolämpöverkossa. Tavoitteena on teollisen mittaluokan tuotantolaitos, jossa lopputuotevaihtoehtoina ovat synteettinen metaani, metanoli ja FT-vahat, joita voi hyödyntää polttoaineina sekä biomuovin ja uusiomuovin tuotantoon. Prosessista saadaan myös lämpöä, tuhkaa ja ravinteita asumiseen ja maanparannusaineiksi.

Power-to-X eli PTX-teknologiat ovat maailmalla vielä uutta ja hankkeiden toteutuessa ne olisivat ainutlaatuisia. Teknologiayhtiö Wärtsilän ja Vantaan Energian yhteistyöhanke näyttää mallia pääkaupunkiseudun yritysten ilmastoyhteistyöstä. Konseptointivaiheessa oleva hanke on tehnyt yhteisen selvityksen Power-to-gas -konseptin liiketoimintamahdollisuuksista Vantaan Energian jätevoimalan suhteen. Tarkoituksena olisi kerätä hiilidioksidia jätevoimalan piipusta. Hiilidioksidi ohjataan metanointiyksikköön, eräänlaiseen varastointivaiheeseen, jossa siihen lisätään vedestä elektrolyyserillä eroteltua vetyä ja saadaan valmista biokaasua. Tämän teknologian avulla Vantaa pyristelee irti kivihiilen ja maakaasun käytöstä lopullisesti. Konseptointivaiheessa selvitetään synteettisten kaasun käytön kannattavuutta maakaasun korvaajana kaukolämpöverkossa ja kaasun käyttöpotentiaalia liikennepolttoaineena. Vantaan jäteautot voisivat jätevoimalalla käydessään tankata biokaasua. Tämänkaltaiset, paikalliseen yhteistyöhön perustuvat hankkeet vähentävät logistisia päästöjä reippaasti. Kun raaka-aineet tulevat läheltä, ei välivarastointiin ja liikuttamiseen tarvitse uhrata resursseja.

Synteettisten biokaasujen periaatteena on vangita ylijäämähiilidioksidia ja hyödyntää sitä edelleen vedyn avulla muiden prosessien energianlähteenä. Uusiutuvan energian avulla valmistetut, koko arvoketjultaan hiilineutraalit synteettiset kaasut ja muut hiilivedyt voivat olla tärkeä osa tulevaisuuden hiilineutraalia yhteiskuntaa. Uusien synteettisten hiilivetyjen hiilen lähteenä on hiilidioksidi, joka voisi päätyä muuten ilmakehään. Lisäksi tarvitaan kestävästi tuotettua energiaa. On keskusteltu esimerkiksi Power-to-X ratkaisujen hyötysuhteista ja ilmastovaikutuksista. Elektrolyyserien hyötysuhteen on todettu parantuneen huomattavasti viime vuosina.

Hiilineutraalia ja kustannustehokasta lämmitystä

QPower aikoo hyödyntää biometanointia Helsingin Malminkartanon aluekehityksessä varastoidessaan lähiseudun energiaa, joka voidaan hyödyntää muun muassa asuinalueen lämmittämiseen ja kesäisin viilentämiseen. Tämän kaltainen hiilineutraali lämmitysratkaisu on myös kustannustehokas, ja voi pienentää keskimääräisiä yhtiövastikkeita.

Uusien pilottien ja innovaatioiden käyttöönottoa tulee kuitenkin tarkastella kriittisten päästölinssien lävitse, sillä ilmaston näkökulmasta tulee tarkastella kaasun tuotannon koko ketjua alkutuotannosta lopputuotteeseen ja pidemmällekin. Esimerkiksi hiilineutraalisuus-tavoitteiden kannalta sähköä ei ole järkevää tuottaa fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella, vaikka ylijäämäsähkö napattaisiinkin kestävään Power-to-X -mukaiseen käyttöön. PTX-ilmastovaikutusten kannalta tulisi lisätä päästötöntä sähköntuotantoa runsaasti.

Päästöjen hillintä yhtäällä saattaa kasvattaa päästöjä toisaalla. Kiertotaloudessa ketju on suljettu eli materian tai raaka-aineen hyödyntäminen jatkuu mahdollisimman pitkään. Ilmastovaikutusten arvioinnin moniulotteisuus on yksi suurista haasteista ilmastonmuutoksen hillintäkeinoissa, mutta silti useita toisistaan eroavia keinoja tarvitaan matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Teksti: Jenna Inkinen ja Heli Lehtinen, CircVol Helsingin kaupunki

Tekstin lähteenä on käytetty CircVol-hankkeen Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa -tilaisuutta Helsingissä 12.10.2020. Lataa tilaisuuden esitykset

Lisätietoja: jenna.inkinen(at)hel.fi ja heli.k.lehtinen(at)hel.fi

Kuva: Helsinki Marketing, Jussi Hellsten

Ideakisa: CircVol – Suurivoluumisten sivuvirtojen digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittäminen

CircVol-hanke järjestää ideakisan suurivoluumisten sivuvirtojen digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden kehittämiseen.

Ideakisalla haetaan parannusehdotuksia olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen parantamiseksi ja sivuvirtojen kierrätyksen lisäämiseksi. Idea voi olla palveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen tai uuden datalähteen luomat uudet konseptit. Parhaimman idean tarjoajalta tilataan demo ja nopean kokeilun toteutus.

Kilpailuun voi osallistua annettujen haasteiden ratkaisemiseksi: 1) Materiaalitorin kehittäminen ja 2) Biomateriaalivirtojen hyödyntäminen liiketoimintana sekä 3) Avoin idea digitaalisesta ratkaisusta sivuvirtojen kierrättämiseen

Ideakisa kestää 18.10.2020 klo 24:00 saakka, (Open Call, avoinna). Kilpailulomake löytyy täältä 

Kisan perusteella parhaan idean esittäjältä tilataan demon ja nopean kokeilun toteutus, jonka kustannus on 10 000 euroa. Demo tulee olla kisan järjestäjien nähtävissä 19.11.2020 mennessä ja kokeiltavissa yksi kuukausi sen jälkeen.

Lue lisää ideakilpailusta ja siihen liittyvistä haasteista Forum Viriumin sivuilta:

Rakentamisen maa-ainesten hyödyntäminen sujuvammaksi – MASA 2.0

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) valmistelivat vuosien 2015−2018 aikana ehdotuksen uudeksi valtioneuvoston asetukseksi, joka koski maa-ainesjätteen hyödyntämistä maarakentamisessa (MASA-asetus). Ehdotuksen yleisenä tavoitteena oli rakentamisen ja vastaavan toiminnan yhteydessä syntyvän, jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen sekä maaperän stabiloinnin sideaineeksi soveltuvan jätteen hyödyntämisen turvallinen edistäminen. Ehdotus perustui ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintimenettelyyn jätteen käsittelyssä, vastaavalla tavalla kuten eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva valtioneuvoston asetus (843/2017, MARA-asetus).

Ehdotus MASA-asetukseksi perusteluineen lähetettiin lausunnoille joulukuussa 2018 ja siihen saatiin määräaikaan mennessä noin 50 lausuntoa, joissa asetusluonnokseen ehdotettiin tehtäväksi huomattavia muutoksia. Myös CirVol-verkosto antoi asetusluonnoksesta oman lausuntonsa. Lausuntopalautteen ja asetusvalmistelun aikana tunnistettujen, rekisteröintimenettelyyn liittyvien haasteiden johdosta ympäristöhallinnossa todettiin tarpeelliseksi pohtia muita sääntelyvaihtoehtoja, joilla rakentamisen maa-ainesten hyödyntämistä voitaisiin edistää.

Vuoden 2020 keväällä ympäristöhallinnossa tehtiin ehdotus aiemman MASA-asetusluonnoksen korvaavaksi lainsäädäntöratkaisuksi, joka perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) täydentämiseen rakentamisen maa-aineksia koskevilla yleisäännöksillä sekä niitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen laatimiseen. Uuden lainsäädäntöratkaisun tavoitteena on tukea kestävää maarakentamista ja kiertotalousliiketoimintaa tarkentamalla ylijäämämaiden hyödyntämisen pelisääntöjä sekä yhdenmukaistamalla ja sujuvoittamalla lupamenettelyjä.

Keskeisiä asioita tarkentuvassa ympäristönsuojelulaissa ovat pilaantumattoman maa-aineksen yksiselitteinen määrittely ja mahdollista haittaa aiheuttavien maa-ainesten tutkimusvelvollisuus sekä näiden kaivamista, hyödyntämistä ja välivarastointia koskeva ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyn on tarkoitus kattaa myös pilaantumattoman maa-aineksen välivarastointi sekä maaperän stabilointi jätteeksi luokiteltavilla sideaineilla. Uudella asetuksella tullaan säätämään räätälöidysti maa-aineksen tutkimisen, kaivamisen, hyödyntämisen ja sitä edeltävän välivarastoinnin sekä maaperän stabiloinnin tarkemmista edellytyksistä ja ilmoitusmenettelyn sisältövaatimuksista.

Uuden lainsäädäntöratkaisun valmistelu on parhaillaan käynnissä. Valmistelussa tullaan hyödyntämään myös CircVol-hankkeen aikana saatuja kokemuksia esimerkiksi suurivolyymisten materiaalivirtojen ja kiertotalouden piloteista. Lisäksi valmistelutyön aikana on tarkoitus kuulla laaja-alaisesti alan sidosryhmien näkemyksiä sääntelyratkaisun tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on saada uusi sääntelykokonaisuus voimaan keväällä 2022.

 

Jussi Reinikainen

Erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus

Happamien sulfaattimaiden etäwebinaari 7.9.2020 ja maastotyöpaja 9.9.2020

Varsinais-Suomen liitto järjestää Turussa keskiviikkona 9.9.2020 klo 12 – 15 osana CircVol-hanketta sekä yhteistyössä Tunnistus-hankkeen (Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille-hanke) kanssa happamien sulfaattimaiden nopeiden tunnistusmenetelmien maastotyöpajan. Työpajan käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyössä Åbo Akademi, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus. Maasto-osuuden aikana tutustutaan happamiin sulfaattimaihin näytteenotosta tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Osallistujat pääsevät näkemään kenttäolosuhteissa erilaisia pikatunnistusmenetelmiä, kuten maanäytteiden vetyperoksidihapetusta sekä sulfaattipitoisuuden ja asiditeetin määrittämistä. Lisätietoa hankkeesta: www.syke.fi/hankkeet/tunnistus

Maastokohde on Turun ylioppilaskylän ja Aurajokilaakson lähimaastossa, jonne saapuminen tapahtuu omilla kyydeillä. Kokoontuminen Holiday Club Caribian edessä (Kongressikuja 1, Turku) klo 12:00 (kartta). Tilaisuus kestää noin kolme tuntia. Sään ja maastotyön mukainen ulkovarustus. Tilaisuus on osallistujille ilmainen.

Poikkeustilanteesta johtuen osallistujamäärä on rajoitettu ja tilaisuus järjestetään kokonaan ulkona turvavälejä noudattaen. Yleisten ohjeistusten muuttuessa, voidaan työpaja joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Hanke tarjoaa suojalasit, käsineet ja maskit osallistujille. Tilaisuudessa on tarjolla virvokkeita ja pientä välipalaa.

Alustavasti tapahtuman yhteydessä pidettäväksi suunniteltu teoriaosuus on muuttunut etätilaisuudeksi:
Happamien sulfaattimaiden teoriaosuuden etäkoulutus Teams-yhteydellä maanantaina 7.9. klo 13-15
Valitsevan tilanteen vuoksi peruuntunut teoriaosuuden järjestävät Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille (Tunnistus) ja Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa (CircVol) -hankkeet. Tähän etäkoulutukseen voit ilmoittautua sähköpostitse mirkka.visuri@ymparisto.fi tai liittymällä tilaisuuteen tällä linkillä.

Etätilaisuutena 7.9. pidettävän teoriaosuuden ohjelma:

  • Tilaisuuden avaus (Hanketoimijat)
  • CircVol-hankkeen esittely (Jaana Jarva, GTK)
  • Tunnistus-hankkeen esittely (Mirkka Visuri, SYKE)
  • Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen (Peter Österholm, Åbo Akademi / GTK )
  • Case Välimaa ja Matalahti CircVol-projektissa – happamat sulfaattimaat kiertotaloushankkeissa (Timo Tarvainen, GTK)
  • Kartoitus ja näytteenotto sulfaattimailla (Jaakko Auri, GTK / Stefan Mattbäck, GTK)
  • Riskinhallinnan periaatteet sulfaattimailla (Peter Österholm, Åbo Akademi / Jaakko Auri, GTK)
  • Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi pikamenetelmin –  Kenttädemon vaiheiden läpikäynti (Miriam Nystrand, Åbo Akademi)
  • Keskustelua
Ilmoittaudu maastotyöpajaan lyyti-linkin kautta: https://bit.ly/2Eyg3DB

Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa 12.10.2020

CircVol-hankkeen järjestämä tapahtuma 12.10.2020 yhteistyössä Helsingin kaupunki ja Suomen Kaasuyhdistys ry.

Tervetuloa tutustumaan innovatiivisiin, hiilineutraaliutta tavoitteleviin tulevaisuuden biokaasu-ratkaisuihin energian-, polttoaineiden ja kulutushyödykkeiden tuotannossa.

Helsingin kaupunki ottaa 6Aika hankkeessa CircVol ilmastovastuuta toteuttamalla päästövähennyksiä ja edistämällä kiertotaloutta yhteistyössä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Visiona on tulevaisuuden kaupunki, jossa ylijäämämateriaalit palautuvat osaksi kestävää tuotannollista toimintaa tai osaksi uusiutuvia energialähteitä suosivaa lämmön ja sähkön tuotantoa. Tapahtumassa tutustutaan vaihtoehtoisiin näkökulmiin, jotka tukevat kaupungin visiota tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnasta, jossa bioperäiset ja synteettiset päästöttömät kaasut saavat vahvemman jalansijan polttoaineina ja energian tuotannossa.

Tapahtumassa esillä ovat mm. yhteishankkeet kaupunkijalostamon pilotista (Helen Oy, Lassila & Tikanoja Oy ja VTT) ja synteettisen biokaasun valmistuksesta (Wärtsilä Energy Business Oy ja Vantaan Energia Oy). Tapahtuma on kaikille avoin ja sen muoto selviää lähempänä.

Ilmoittautuminen avautuu syyskuussa sivuille: https://www.eventbrite.com/e/biokaasut-tulevaisuuden-kiertotaloudessa-tickets-113084187850.

Vihreä kaupunki ja kiertotalous-tapahtuma 1.9.2020

CircVol-hankkeen järjestämä webinaari 1.9.2020 yhteistyössä Helsingin kaupunki, Ramboll ja Tampereen yliopisto.

Miten vastata ilmastokestävyyden haasteisiin kaupunkisuunnittelulla ja viherrakentamisella?

Tervetuloa kuulemaan aiheesta ja ottamaan osaa kaupungin ja yritysten väliseen vuoropuheluun viherrakentamisesta ja kiertotaloudesta. Tapahtuma on avoin ja interaktiivinen rakentuen asiantuntijakuulemisesta, asiantuntijapaneelista ja työpajatyöskentelystä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin uusien innovaatioiden ja verkostoitumisen kautta sekä löytää uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Rambollin ja Tampereen yliopiston kanssa osana hanketta 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa.

Aikataulu

8.45 Webinaari avautuu

9.00 Johdatus teemoihin ja työpajoihin

9.10 Hiilinielut ja viherrakentaminen, Mikko Sonninen, Innogreen Oy

9.35 Tuhkat urbaanissa uusiokäytössä, Juha Forsman, Ramboll Oy

10.00 Työpaja 1, Liiketoiminnallistamisen haasteet ja ratkaisut, Tampereen yliopisto

10.30-10.45 Tauko

10.45 Kierrätyskasvualustojen käytännöt kaupungilla, Laura Yli-Jama, Helsingin kaupunki

11.05 Biochar production experiences from Stockholm, Mattias Gustafsson, EcoTopic, Sweden

11.25 Työpaja 2, Julkisten toimijoiden paras rooli kiertotalouden mahdollistajana, Ramboll Oy

12.00-12.15 Yhteenveto ja loppukeskustelu

Siirtyminen lineaarisesta arvoketjuajattelusta kiertävään malliin on nykypäivän ilmastokestämättömän maailman haastava, mutta väistämätön muutos. Kiertävän mallin implementointi tarvitsee onnistuakseen asiantuntijoiden, kuntien ja yritysten vankkaa yhteistyötä. Helsingin kaupungin toteuttama alueellinen biomassakartoitus palvelee tavoitetta tunnistaa lähialueen bio- ja kiertotalouden raaka-aineisiin liittyviä liiketoimintapotentiaaleja. Kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta 2035 on askeleen lähempänä, kun kyetään hyödyntämään lähiseudun biovirtoja kestävästi. Perusajatuksena tässä on se, että toisen jäte voi olla toisen raaka-ainetta. Helsingin seudulla biologisia sivuvirtoja syntyy paljon, ja kiertotalousperiaatteen mukaisesti nämä virrat tulisi sulkea ottamalla ne hyötykäyttöön. Käyttömahdollisuuksia kaupunkiympäristössä on useita, joista hankkeen sidosryhmien edustajat kertovat lisää tapahtumassa.

Ilmoittautuminen on auki 25. elokuuta klo 13 asti.

 

Biohiili hulevesien puhdistuksessa 16.9.2020!

CircVol-hanke järjestää syksyllä tilaisuuden Biohiili hulevesien puhdistuksessa, jossa kuullaan myös Oulun Välimaan kiertotalousalueen hulevesien puhdistusta pilotoivasta rakenteesta. Tilaisuus järjestetään 16.9.2020 ja lisätietoja saa tapahtuman Save the Date -kutsusta. Lisätietoja julkaistaan Välimaan nettisivuilla lähempänä tapahtumaa.

Avaa Save tha Date -kutsu.

Rakenteeseen voi tutustua myös Pilotit-välilehdellä.

Oulun Välimaan nettisivut löydät täältä: https://www.ouka.fi/oulu/valimaa

Välimaan kiertotalousalueen avoimet ovet 5.9.2020!

Oulun Välimaan kiertotalousalueella järjestetään avoimet ovet lauantaina 5.9.2020 klo 13–15! Avoimen tapahtuman paikkana toimii Välimaan kiertotalousalue, jonka osoite on Sivusuontie 62, Oulu. Uusi tien nimi on Sivuvirrantie, mutta se ei ole vielä päivittynyt navigaattoreihin tai muihin navingointisovelluksiin. Tiedossa on pientä ohjelmaa ja tarjottavia. CircVol-hankkeen järjestämään tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

Muistathan tapahtumaan osallistuessasi noudattaa koronapandemiaan liittyviä ohjeistuksia. Avaa kirjalliset ohjeet tästä (pdf). Seuraamme tilanteen kehittymistä ja varaudumme ohjeiden päivittämiseen tai jopa tapahtuman perumiseen. Toivomme kuitenkin, että tapahtuman voi järjestää ohjeistukset huomioden. Muutoksista tilaisuuden järjestelyissä ilmoitetaan heti tähän uutiseen.

Kutsun tilaisuuteen löydät alla:

Oulun välimaan avoimet ovet_5.9.2020

Tervetuloa mukaan avoimille oville!