KAUPUNKI KESTÄVÄLLÄ MAALLA

Hyödyntämällä paremmin maamassoja, kuten savimaita, kiviaineksia ja teollisuuden sivutuotteita säästämme maapallon ehtyviä luonnonvaroja myös tuleville sukupolville.

11

partneria

4

kaupunkia

2,8

M€ budjetti

  • KESTÄVÄÄ MAARAKENTAMISTA

    Hankkeella haetaan uusia ratkaisuja teollisuuden suurivolyymisten sivuvirtojen hyödyntämiseen infra- ja maarakentamisessa.

  • KIERTOTALOUDEN MUKAISTA LIIKETOIMINTAA

    Toisen jäte voi olla toisen raaka-aine. Hanke vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja tukee käännettä lineaarisesta arvoketjuajattelusta kiertävään malliin.

  • MUKAAN KAUPUNKIEN INFRA-HANKKEISIIN

    Uusioaineiden käyttö maarakentamisessa on tehokas tapa vähentää ympäristön kuormitusta. Hankkeessa viedään eteenpäin kestävän maarakentamisen teemaa kaupungeissa ja avataan yrityksille mahdollisuus päästä mukaan infrarakentamisen projekteihin.

UUTTA LIIKETOIMINTAA KIERTOTALOUDESTA

BLOGI

Kannattavaa kiertotaloutta

Suomessa on jo vuosikymmenten ajan edistytty resurssien kestävässä hyödyntämisessä. Tuotteiden ja materiaalien elinkaaren pidentämisellä saavutetaan nykyisellään merkittäviä taloudellisia ja ilmastollisia hyötyjä. Kiertotalouden mahdollistaminen otetaan huomioon jo tuotteiden ja teollisten prosessien suunnittelussa sekä materiaalien valinnassa. Tässä mielessä kiertotalous ei ole teollisuudessa uusi konsepti. Toki jätejakeiden hyödyntäminen ilman taloudellista hyötyä on ollut vaatimattomampaa ennen ympäristölainsäädännön kehitystä, mutta […]

CIRCVOL-HANKETTA TEHDÄÄN YHDESSÄ YRITYSTEN, KORKEAKOULUJEN, TUTKIMUSORGANISAATIOIDEN JA JULKISEN SEKTORIN KANSSA.

PILOTIT

LAUTTARANTA - savimaiden ja ruoppausmassojen stabilointi uudeksi maa-alueeksi

Turun satama-alueen ruoppausmassat sijoitetaan tulevaisuudessa Latokarin alueelle läjittämisen sijaan. CircVol-hankkeessa tehdään esitutkimukset ja kenttäkokeet uusiomateriaalien ja ruoppausmassojen sekoituksista, jotta seuraavan ruoppauksen alkaessa käytössä olevat materiaalit tunnetaan ja niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti.

  • Yritykset voivat tarjota sivuvirtojaan testattavaksi savimaiden stabilointiin.

HIEDANRANTA - nollakuituhaaste kaupunkirakentamisessa

Hiedanrannassa on yli miljoona kuutiota nollakuitua, jonka poistaminen, stabilointi tai  muu hyödyntäminen on Tampereen kaupungin tärkeä tavoite. Hankkeessa selvitetään hyödyntämiseen tarvittavia toimijoita, ja yritykset voivat pyrkiä osallistumaan kunnostustyöhön. Liiketoimintamahdollisuus on suuri, kunhan oikea toimijajoukko löytyy.

VÄLIMAA - non-food viljely kaatopaikan maisemoinnissa

Pilotissa järjestetään Non-Food –viljelykokeiluja Välimaan alueelle sijoittuvan vanhan suljetun kaatopaikan alueella yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Viljelykokeilujen kautta tavoitteena on löytää yritysten tuottamia ratkaisuja kaatopaikan maisemointitarpeeseen.

HYPERSPEKTRIKUVANTAMINEN - maa-ainesten nopea tunnistaminen

Hyperspektrikameran avulla voidaan nopeasti saada tietoa maaperästä kenttäolosuhteissa.  Menetelmää testataan yhdessä muiden analyysimenetelmien kanssa, jotta ymmärretään mitä tietoa menetelmällä on luotettavasti tuotettavissa.

VESIENSUOJELURAKENTEET - teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pilotissa haetaan ratkaisuja Välimaan alueen vesiensuojelurakenteisiin hyödyntäen teollisuuden sivuvirtoja. Tähän liittyvä teetetään ostopalveluna ”Välimaan alueellisen vesienkäsittely- ja hallintasuunnitelma”, joka kilpailutetaan ja aloitetaan syksyllä 2018. Yritykset voivat osallistua hankkeeseen ylijäämämateriaaliensa avulla. Materiaalien hyödyntäminen voi olla yrityksille kustannustehokkaampi tapa kuin kaatopaikkasijoitus. Kaupungeilla on paljon vataavia kohteita, joihin sivuvirtoja voidaan sijoittaa, joten liiketoimintamahdollisuudet ovat laajat.

DIGITAALISET RATKAISUT - avoimet rajapinnat materiaalien koordinoinnissa

Yhtenä maamassojen onnistuneen hallinnan mahdollistajana on uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, joiden avulla muun muassa maamassojen kysyntä ja tarjonta sekä tehokas uusiokäyttö kohtaisivat tehokkaammin. Samalla myös  kustannustehottoman välivarastoinnin ja pitkien kuljetusten aiheuttamia taloudellisia menetyksiä vähennetään. Joitain työkaluja on Suomessa jo kehitetty, kuten Maapörssi ja Sitran hankkeessaan demoasteelle kehittämä Massainfo, mutta edelleen kaivataan erityisesti helppokäyttöisiä ja useat rajapinnat yhdistäviä ratkaisuja sekä erityisesti syvempää yhteistyötä yritysten ja julkisten toimijoiden välillä. Hankkeen tarkoitus on löytää uusia tietokantoja, joille voidaan kehittää avoin rajapinta, jota yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi jälkimarkkinoiden alustapalveluiden kehityksessä.

LIIKENTEEN POLTTOAINEET - biometaanin hyödyntäminen

Oulun kaupungin tavoitteena on, että Välimaan kiertotalousalueelle sijoittuvat toimijat hyödyntäisivät biokaasua toiminnassaan mahdollisimman laajasti. CircVol hankkeessa selvitetään biometaanin käytön edistämismahdollisuuksia osana kiertotalousalueen vähähiilisyyttä edistävää toimintaa. Oulun AMK:n Auto- ja moottorilaboratoriossa olevan voimalaitoskontin yhteyteen rakennetaan demonstraatioympäristö vuonna 2019, jossa liikenteen monipolttoaineratkaisuja voidaan testata erityisesti moottoritekniikan, -ohjauksen ja -säätöjen osalta.

YHTEYSTIEDOT

Reeta Huhtinen

Reeta Huhtinen

Turku Science Park Oy
Juha Nummila

Juha Nummila

Forum Virium
Heli Lehtinen

Heli Lehtinen

Helsingin kaupunki
Venla Honkala

Venla Honkala

Oulun kaupunki
Leena Aarikka-Stenroos

Leena Aarikka-Stenroos

Tampereen yliopisto
Anne Nordström

Anne Nordström

Turun ammattikorkeakoulu
Virpi Käyhkö

Virpi Käyhkö

Oulun ammattikorkeakoulu
Oskar Karlström

Oskar Karlström

Åbo Akademi
Jaana Jarva

Jaana Jarva

Geologian tutkimuskeskus
Outi Pyy

Outi Pyy

SYKE
Arttu Koskinen

Arttu Koskinen

Varsinais-Suomen liitto

HANKEPARTNERIT